Oferta

Modelowanie sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z wytycznymi proste metody obliczeniowe mogą służyć jedynie do obliczeń hydraulicznych nowo projektowanych prostych układów — w przeciwnym wypadku modelowanie sieci kanalizacyjnej staje się wymogiem. Poprawnie wykonany model opisuje procesy zachodzące w sieci kanalizacyjnej, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci kanalizacyjnej: przepływy ciśnieniowe, cofki, wylewy w poszczególnych węzłach.

Narzędzia do modelowania sieci kanalizacyjnej

Istnieje szereg programów komercyjnych do modelowania sieci kanalizacyjnych jednak ich cena jest dla większości użytkowników barierą nie do przejścia.

Model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnej można wykonać w bezpłatnym programie SWMM. Opracowanie takiego modelu w SWMM jest żmudnym procesem wprowadzania szeregu danych dla poszczególnych zlewni, przewodów, węzłów. Dzięki użyciu LISP lub VBA cały wysiłek zostaje przerzucony na komputer.

Przykładowe modele hydrodynamiczne

Do tworzenia modelu używam popularnego programu SWMM.

Poniżej kilka zrealizowanych modeli sieci:

Model hydrodynamiczny sieci ogólnospławnej z uwzględnieniem retencji wód opadowych na zlewniach cząstkowych:
Model hydrodynamiczny sieci kanalizacji rozdzielczej z uwzględnieniem retencji wód opadowych na zlewniach cząstkowych:
Model hydrodynamiczny obiektów specjalnych (syfony i przelewy burzowe) na sieci kanalizacji ogólnospławnej:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Jaworznie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Krakowie:
 • zlewnia o powierzchni ok. 4,5 km²,
 • 2651 zlewni cząstkowy,
 • 2574 odcinków,
 • łączna długość kanałów ok. 65 km,
 • 2573 studni
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Gdańsku:
Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Łodzi:

Modelowanie Sieci Wodociągowej

Model systemu wodociągowego pozwala na odwzorowanie stanu istniejącego jak również projektowanego. Umożliwia przewidzieć zachowanie się całego układu sieci w różnych wariantach obciążenia hydraulicznego na podstawie wykonanych obliczeń. Ułatwia to analizę systemu wodociągowego oraz proces rozwiązywania problemów.

Model hydrauliczny sieci p.poż. w projektowanym tunelu drogowo – tramwajowym.

Projekty Z Zakresu Infrastruktury

Wodociągowo Kanalizacyjnej

 

Kilka ciekawych tematów które zrealizowałem:

Przebudowa magistrali wodociągowej

Zabrze — przebudowa magistali wodociągowej ∅630 PE wraz z budową komory spustowo – odpowietrzającej.

Retencja wód opadowych

Kraków — retencja wód opadowych w zbiorniku retencyjnym dwukomorowym CONTRACT o objętości 99.50 m3 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 

Ochrona Środowiska

Sporządzanie ewidencji

 • Monitorowanie wszelkich działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową, wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową oraz przekazywaniem wyników okresowych pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

Raporty do KOBiZE

 • Analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do sporządzenia raportu oraz wprowadzeniem go do systemu.

Opłaty środowiskowe

 • Naliczenie opłat zgodnie z prowadzoną działalnością i zakresem korzystania ze środowiska: wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.

Gospodarka odpadami i opakowaniami

 • Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów i opakowań wprowadzanych na rynek,
 • Sporządzanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz komunalnych osadach ściekowych,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

 • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • Pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.
 

Szkolenie SWMM

 1. Wprowadzenie
  1. Zastosowanie modeli hydrodynamicznych
 2. Przegląd programów do tworzenia modeli komputerowych sieci kanalizacji
 3. Modelowanie hydrauliczne sieci w programie SWMM
 4. Opcje programu
 5. Część hydrologiczna
  1. Deszcz
  2. Zlewnia
 6. Część hydrauliczna
  1. Obiekty punktowe
  2. Studnie
  3. Wyloty
  4. Rozdzielacze
  5. Zbiornik
  6. Zbiornik grawitacyjne jedno i wielokomorowe
  7. Zbiornik grawitacyjno – pompowe
  8. Obiekty wektorowe
  9. Przewody
  10. Przewody nietypowe
  11. Pompy
  12. Otwory
  13. Przelewy
  14. Regulatory
 7. Charakterystyki
 8. Serie czasowe
 9. Wbudowane narzędzia dodatkowe
 10. Wyniki obliczeń
 11. Wprowadzenie do kalibracji modelu
 12. Symulacja sterowania siecią
 13. Model 1D/2D w SWMM
 14. Warsztaty
  1. Tworzenie modelu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  2. Tworzenie modelu sieci kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej
 

Przewiń do góry