Kalkulatory hydrauliczne: przewodów, zbiorników, sieci kanalizacyjnych

Witryna internetowa powstała dla inżynierów oraz małych firm zajmujących się projektowaniem odwodnień zlewni zurbanizowanych. Udostępnione zostały proste kalkulatory hydrauliczne ułatwiające:

dla spełnienie standardu odwodnienia terenów zurbanizowanych zalecanego w normie EN 752:2008.


Hydrauliczne obliczenia kanałów grawitacyjnych

Kalkulator hydrauliczny przewodu grawitacyjnego — kalkulator hydrauliczny przewodu umożliwia dobór przekroju, sprawdzenie parametrów hydraulicznych kanału grawitacyjnego.

Kalkulator oblicza parametry geometryczne przekroju: powierzchnię czynną przekroju, obwód zwilżony, promień hydrauliczny, szerokość zwierciadła ścieków oraz parametry hydrauliczne: prędkość przepływu, objętość przepływu, napełnienie w kanale.

Dodatkowo informuje o charakterze ruchu i zalecanym zakresie doboru kanału wg wytycznych ATV-DVWK-A110.

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów: geometrii przekroju, przepływów oraz prędkości.


Hydrauliczne obliczenia kanałów z przeciwspadkiem

Kalkulator hydrauliczny przewodu z przeciwspadkiem — kalkulator przewodu kanalizacyjnego ułożonego z zerowym spadkiem oraz z niewielkim przeciwspadkiem.

Obliczenia hydrauliczne polegaj na rozwiązaniu równania różniczkowego zwyczajnego ruchu ustalonego wolnozmiennego. W wyniku obliczeń otrzymujemy krzywą spiętrzenia ścieków w przewodzie oraz średnią prędkość przepływu.


Obliczenia natężenia deszczu miarodajnego

Kalkulator natężenia deszczu miarodajnego — kalkulator do obliczania natężenia deszczu miarodajnego dla prawidłowego wymiarowania odwodnienia wg formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý. Oblicza sumę opadu, średnie natężenie deszczu oraz podaje jego kategorię wg skali Chomicza.

Kalkulator dodatkowo generuje syntetyczne opady o rozkładzie: DVWK, Euler II w funkcjach: intensywności, wartości skumulowanej, wysokości opadu, które są wykorzystywane w modelowaniu hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnej.


Obliczenia współczynnika spływu

Kalkulator współczynnika spływu — kalkulator do obliczeń szczytowegp współczynnika spływu powierzchniowego dla różnych częstotliwości deszczu w zależności od spadku terenu i stopnia uszczelnienia wg wytycznych ATV A-118.

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika retencyjnego

Kalkulator hydrauliczny objętości zbiornika retencyjnego — kalkulator do modelowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej.

Umożliwia obliczenia objętości zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem zmiennego dopływu, dowolnej charakterystyki regulatora oraz zmiennej powierzchni komór zbiornika. Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci wykresów napełnień komór oraz przepływów poprzez elementy konstrukcyjne zbiornika (przelewy, klapy). Program umożliwia szczegółowe obliczenia z podaniem wartości liczbowych wszystkich parametrów pracy zbiornika w funkcji czasu.

Wykonuje automatyczne sprawdzenie poprawność obliczeń, podając sumy dopływu do zbiornika i odpływu ze zbiornika. Wartości te można porównać z iloczynem sumy opadu i powierzchni zredukowanej zlewni.


Hydrauliczne obliczenia sieci kanalizacyjnej

Kalkulator hydrauliczny sieci kanalizacyjnej — kalkulator do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej zgodnie z EN 752:2008 oraz wytycznymi zawartymi w podręczniku „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów” A.Kotowski.

Obliczenia prowadzone są wyłącznie Metodą Maksymalnych Natężeń (to może zmienie) jako jedyną dająca gwarancje bezpiecznego wymiarowania sieci kanalizacji deszczowej. Metody dotychczas stosowane w Polsce: Stałych Natężeń (MSN), Natężeń Granicznych (MNG) zaniżają wartości, stąd wynikają tak częste zjawiska powodzi miejskich w większości polskich miast. Zjawisko to jest potęgowane poprzez stosowany nadal błędny wzór Błaszczyka na natężenie deszczu.


Z CAD'a do SWMM'a

SWMM — kilka przydatnych LISPÓW ułatwiających wprowadzanie danych z programów typu CAD do SWMM.

Model EPA Storm Water Management Management (SWMM) jest używany na całym świecie do planowania, analizy i projektowania związanego z odpływami wód deszczowych.

Dodatek do SWMM, Climate Adjustment Tool, umożliwia użytkownikom dodawanie prognoz klimatycznych opartych na scenariuszach zmian klimatu.

W fazie testów program do obliczeń sieci kanalizacyjnej w programach CAD.


Hydrauliczne obliczenia rowu

Kalkulator hydrauliczny rowu — obliczanie kanałów otwartych.

Hydrauliczne obliczenia przewodu ciśnieniowego

Kalkulator hydrauliczny przewodu ciśnieniowego — obliczanie przewodów ciśnieniowch kołowych (tak do kompletu).

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika pompowego

Kalkulator hydrauliczny zbiornika pompowego — kalkulator do modelowania grawitacyjno-pompowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej. Umożliwia obliczanie objętości zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem zmienności dopływu, dowolnej charakterystyki regulatora oraz zmiennej powierzchni komór zbiornika.

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika podciśnieniowego

Kalkulator hydrauliczny zbiornika podciśnieniowego — kalkulator do modelowania podciśnieniowych zbiorników retencyjnych.

Algorytmy numeryczne

Kalkulatory wykonują proste obliczenia w oparciu o następujące algorytmy numeryczne:

 • numeryczne obliczanie pierwszej pochodnej,
 • numeryczne obliczanie drugiej pochodnej,
 • metoda iteracji prostej,
 • metoda Newtona,
 • metoda Runge-Kutta.

Zastosowane algorytmy numeryczne pozwalają obliczyć:

 • miejsce zerowe funkcji nieliniowej,
 • ekstrema funkcji,
 • rozwiązać układ równań różniczkowych zwyczajnych.

Do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnych zastosowano algorytm grafowy:

 • sortowanie topologiczne acyklicznego grafu skierowanego.

Wzory na wartość pierwszej i drugiej pochodnej obliczanej numerycznie:

pierwsza i druga pochodna obliczana numerycznie W obliczeniach numerycznych korzystamy tylko z czterech podstawowych działań matematycznych:
 • + — dodawania,
 • - — odejmowania,
 • × — mnożenia,
 • / — dzielenia.

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.