motto miesiąca:
Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją,
zapadłaby nad światem wielka cisza.
Albert Einstein
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.

Kalkulatory hydrauliczne

Witryna internetowa powstała dla inżynierów oraz małych firm zajmujących się projektowaniem odwodnień zlewni zurbanizowanych. Udostępnione zostały proste kalkulatory hydrauliczne ułatwiające:

w sposób racjonalny dla spełnienie standardu odwodnienia terenów zurbanizowanych zalecanego w normie EN 752:2008.

Hydrauliczne obliczenia kanałów grawitacyjnych

Kalkulator hydrauliczny przewodu grawitacyjnego — kalkulator hydrauliczny przewodu umożliwia dobór przekroju, sprawdzenie parametrów hydraulicznych kanału grawitacyjnego.

Kalkulator oblicza parametry geometryczne przekroju: powierzchnię czynną przekroju, obwód zwilżony, promień hydrauliczny, szerokość zwierciadła ścieków oraz parametry hydrauliczne: prędkość przepływu, objętość przepływu, napełnienie w kanale.

Dodatkowo informuje o charakterze ruchu i zalecanym zakresie doboru kanału wg wytycznych ATV-DVWK-A110.

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów: geometrii przekroju, przepływów oraz prędkości.

Hydrauliczne obliczenia kanałów z przeciwspadkiem

Kalkulator hydrauliczny przewodu z przeciwspadkiem — kalkulator przewodu kanalizacyjnego ułożonego z zerowym spadkiem oraz z niewielkim przeciwspadkiem.

W wyniku obliczeń otrzymujemy krzywą spiętrzenia ścieków w przewodzie oraz średnią prędkość przepływu.

Obliczenia natężenia deszczu miarodajnego

Kalkulator natężenia deszczu miarodajnego — kalkulator do obliczania natężenia deszczu miarodajnego dla prawidłowego wymiarowania odwodnienia wg formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý. Oblicza sumę opadu, średnie natężenie deszczu oraz podaje jego kategorię wg skali Chomicza.

Kalkulator dodatkowo generuje syntetyczne opady o rozkładzie: DVWK, Euler II w funkcjach: intensywności, wartości skumulowanej, wysokości opadu, które są wykorzystywane w modelowaniu hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnej.

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika retencyjnego

Kalkulator hydrauliczny objętości zbiornika retencyjnego — kalkulator do modelowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej.

Umożliwia obliczenia objętości zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem zmiennego dopływu, dowolnej charakterystyki regulatora oraz zmiennej powierzchni komór zbiornika. Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci wykresów napełnień komór oraz przepływów poprzez elementy konstrukcyjne zbiornika (przelewy, klapy). Program umożliwia szczegółowe obliczenia z podaniem wartości liczbowych wszystkich parametrów pracy zbiornika w funkcji czasu.

Wykonuje automatyczne sprawdzenie poprawność obliczeń, podając sumy dopływu do zbiornika i odpływu ze zbiornika. Wartości te można porównać z iloczynem sumy opadu i powierzchni zredukowanej zlewni.

Hydrauliczne obliczenia sieci kanalizacyjnej

Kalkulator hydrauliczny sieci kanalizacyjnej — kalkulator do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej zgodnie z EN 752:2008 oraz wytycznymi zawartymi w podręczniku „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów” A.Kotowski.

Obliczenia prowadzone są wyłącznie Metodą Maksymalnych Natężeń jako jedyną dająca gwarancje bezpiecznego wymiarowania sieci kanalizacji deszczowej. Metody dotychczas stosowane w Polsce: Stałych Natężeń (MSN), Natężeń Granicznych (MNG) zaniżają wartości, stąd wynikają tak częste zjawiska powodzi miejskich w większości polskich miast. Zjawisko to jest potęgowane poprzez stosowany nadal błędny wzór Błaszczyka na natężenie deszczu.

Hydrauliczne obliczenia rowu

Kalkulator hydrauliczny rowu — obliczanie kanałów otwartych.

Hydrauliczne obliczenia przewodu ciśnieniowego

Kalkulator hydrauliczny przewodu ciśnieniowego — obliczanie przewodów ciśnieniowch kołowych (tak do kompletu).

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika pompowego

Kalkulator hydrauliczny zbiornika pompowego — kalkulator do modelowania grawitacyjno-pompowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej. Umożliwia obliczanie objętości zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem zmienności dopływu, dowolnej charakterystyki regulatora oraz zmiennej powierzchni komór zbiornika.

Z CAD'a do SWMM'a

SWMM — kilka przydatnych LISPÓW ułatwiających wprowadzanie danych z programów typu CAD do SWMM.

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika podciśnieniowego

Kalkulator hydrauliczny zbiornika podciśnieniowego — kalkulator do modelowania podciśnieniowych zbiorników retencyjnych.

Algorytmy numeryczne

Kalkulatory wykonują proste obliczenia w oparciu o następujące algorytmy numeryczne:

 • numeryczne obliczanie pierwszej pochodnej,
 • numeryczne obliczanie drugiej pochodnej,
 • metoda iteracji prostej,
 • metoda Newtona,
 • metoda Runge-Kutta.

Zastosowane algorytmy numeryczne pozwalają obliczyć:

 • miejsce zerowe funkcji nieliniowej,
 • ekstrema funkcji,
 • rozwiązać układ równań różniczkowych zwyczajnych.

Do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnych zastosowano algorytm grafowy:

 • sortowanie topologiczne acyklicznego grafu skierowanego.

Wzory na wartość pierwszej i drugiej pochodnej obliczanej numerycznie:

pierwsza i druga pochodna obliczana numerycznie W obliczeniach numerycznych korzystamy tylko z czterech podstawowych działań matematycznych:
 • + — dodawania,
 • - — odejmowania,
 • × — mnożenia,
 • / — dzielenia.

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.