Teoretyczne podstawy hydrauliki zbiorników grawitacyjnych
obliczanie objętości zbiornika retencyjnego

Metody obliczania objętości kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych

Podstawowe zadanie projektowania zbiorników retencyjnych polega na określeniu objętości zbiornika. Do obliczeń zbiorników retencyjnych można wykorzystać szereg metod uproszczonych obliczania objętości zbiornika uzyskując różne wyniki. Wynika to z faktu, że każdą metodę wyprowadzono przy innych założeniach upraszczających.

Metody uproszczone obliczania objętości kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych

Wybór metody obliczeń objętości zbiornika powinien być poprzedzony analizą warunków dla których ta metoda jest ważna. Oznacza to, że dokładność uzyskanych wyników obliczeń będzie zadowalająca gdy warunki dla których prowadzimy obliczenia są zbliżone do warunków dla których dana metoda została wyprowadzona.Metody uproszczone analityczne:

Metoda podstawowa obliczania objętości kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych

Podstawą do stworzenia programu kalkulator hydrauliczny zbiornika retencyjnego jest równanie retencji pozwalające określić objętość zbiornika retencyjnego. Ze względu na skomplikowane funkcje opisujące hydrogram dopływu, powierzchnie zbiornika, charakterystykę odpływu obliczenia należy przeprowadzić numerycznie.

Równanie retencji
gdzie:

Równanie retencji opisuje zmianę objętości akumulowanej wody w zależności od relacji pomiędzy dopływem do zbiornika a odpływem ze zbiornika.


W praktyce często, zamiast pojemnością zbiornika wygodniej jest operować jego napełnieniem h(t).


Idea zbiornika retencyjnego

Zmianę objętości wody w zbiorniku można wyrazić poprzez zmianę jego napełnienia:

Zmiana objętości wody w zbiorniku
Zmiana napełnienia wody w zbiorniku


Równanie rozwiązujemy jedną z metod całkowania numerycznego równania różniczkowego zwyczajnego z warunkiem początkowy h(t=0)=h0.

Charakterystyczne fazy pracy zbiornika retencyjnego

W czasie pracy zbiornika można zaobserwować trzy fazy jego pracy:


Faza stabilizacji objętości wody w zbiorniku
Faza opróżniania wody ze zbiorniku
Faza napełniania wody w zbiorniku

Wykres przebiegu napełnień h(t) w zbiorniku jednokomorowym przy zmiennym dopływie D(t).

Praca zbiornika przy zmiennym dopływie napełnienia

Wykres przebiegu dopływu D(t) i odpływu O(t) w zbiorniku jednokomorowym.

Praca zbiornika przy zmiennym dopływie przepływy

Objętość dopływu (pole powierzchni pod krzywą dopływu) powinna być taka sama jak objętość odpływu (pole powierzchni pod krzywą odpływu). Ze względu na numeryczne obliczenia maksymalna różnica w obliczonych objętościach wynosi ± 0.1%. Związane to jest z przyjętym krokiem całkowania oraz dopuszczanym błędem obliczeń.


Uproszczone rówanie retencji wód opadowych w zbiorniku

Większość zbiorników kanalizacyjnych wykonana jest jako szczelne i zamknięte. W związku z tym człony P(t)=0.0, E(t)=0.0, G(t)=0.0 i równanie retencji sprowadza się do uproszczonej postaci:

Uproszczone równanie retencji

Wyznaczając wymaganą objętość zbiornika, możemy zmieniać jedynie funkcję A(h), w ograniczonym zakresie O(t) (maksymalny limit odprowadzanych wód jest z góry ustalony) jednak możemy dobrać odpowiednie urządzenie dławiące oraz typ zbiornika z ekonomicznego punktu rozwiązania. Na funkcję D(t) transformującą opad w odpływ projektant nie ma większego wpływu.

Hydrogram dopływu ścieków do zbiornika retencyjnego

Czas trwania deszczu krótszy od czasu miarodajnego do wymiarowania sieci Td<Tdm

Czas trwania deszczu równy czasowi miarodajnemu do wymiarowania sieci Td=Tdm

Czas trwania deszczu dłuższy od czasu miarodajnego do wymiarowania sieciTd > Tdm


Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.