Ochrona środowiska

Sporządzanie ewidencji

  • Monitorowanie wszelkich działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową, wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową oraz przekazywaniem wyników okresowych pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

Raporty do KOBiZE

  • Analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do sporządzenia raportu oraz wprowadzeniem go do systemu.

Opłaty środowiskowe

  • Naliczenie opłat zgodnie z prowadzoną działalnością i zakresem korzystania ze środowiska: wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.

Gospodarka odpadami i opakowaniami

  • Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów i opakowań wprowadzanych na rynek,
  • Sporządzanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz komunalnych osadach ściekowych,
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

  • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • Pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.