Informacja kalkulator hydrauliczny sieci

Porówanie metod obliczeniowych stosowanych dla kanalizacji deszczowej

Zapisy normy PN-EN 752 w zakresie sposobu wymiarowania kanalizacji, można potraktować jako najlepszą dostępną technikę w obliczeniach przepływów. Mimo to nadal w praktyce inżynierskiej stosuje się metodę stałych natężeń (MSN).

W komentarzu ATV-A 118 metody czasu przepływu (np. MWOO, MZWS, w realiach Polski — MGN (metodę granicznych natężeń) lub MMN (metodę maksymalnych natężeń)) uznaje się jako ”zalecane” przy projektowaniu systemów kanalizacyjnych, a ”możliwe” do zastosowania przy obliczeniach sprawdzających, istniejących systemów dla zlewni o powierzchni do 200[ha]. Literaturowe ograniczenia podane przez Błaszczyka dla zastosowania MSN tj. projekty wstępne dla zlewni o powierzchni do 50[ha] bardzo często są pomijane. Metodę tą stosuje się przy wykonywaniu projektów budowlanych dla zlewni o zróżnicowany spadkach, współczynnikach spływu oraz powierzchniach znacznie przekraczających dopuszczalną wartość. Analizuje się również pracę hydrauliczną istniejących układów kanalizacyjnych o powierzchni zlewni przekraczającej wartość maksymalną dla modeli czasu przepływu.

Obecnie dobór wykładnika ”n” w MSN dokonuje się najczęściej jedynie na podstawie powierzchni zlewni. Tymczasem jak podaje Karol Pomianowski jego właściwe ustalenie poprzedzone było obserwacjami zachowania się systemu kanalizacyjnego: ”Tym wzorem posługuje się także największy dziś bezsprzecznie znawca kwestyi kanałowej inż. Lindley. Wysokość wykładnika oznacza jednak Lindley na drodze odrębnej i dokładnej. Szuka w każdem kanalizowanem przez się mieście związku pomiędzy natężeniem opadu, a czasem trwania, a więc następnie dla typowych ciągów kanałowych ustala związek pomiędzy obszarem zlewni a czasem przepływu wody ze skrajnego punktu zlewni do punktu, w którym zawarty jest pewien obszar zlewni. (…) Wysokość wykładnika jest u Lindleya zastosowana do rzeczywistych warunków, jakie zachodzą w danem mieście.”

Wzory stosowane w metodach obliczeniowych przepływów dla kanalizacji deszczowej

L.p.MetodaWzór obliczeniowy przepływuCzas trwania deszczu miarodajnegoWspółczynnik redukcji natężenia deszczuObjaśnienia
1 Zmiennego
Współczynnika
Spływu
(MZWS)
metoda zmiennego współczynnika spływu tdm=tp[min]Zawarty w
współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody zmiennego współczynnika spływu
współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody zmiennego współczynnika spływu
zmienny współczynnik spływu dla czasu trwania deszczu tdm
(odczytywany z wykresu)
2 Współczynnika
Opóźnienia
Odpływu
(MWOO)
metoda współczynnika opóźnienia odpływu tdm=tp[min]Zawarty w
Gruszkowy
współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody współczynnika opóźnienia odpływu
3Stałych
Natężeń
(MSN)
metoda stałych natężeń tdm=10[min]współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody stałych natężeń F — suma powierzchni zlewni [ha]
n — w zależności od kształtu zlewni
4 Stałych
Natężeń
(MSNs)
metoda stałych natężeń — wersja pierwotnatdm=10[min] współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody stałych natężeń — wersja pierwotnaF — suma powierzchni zlewni [ha]
S — średni spadek zlewni [‰]
5 Stałych
Natężeń
Królikowski
Królikowska
Tutak
(MSNkkt)
metoda stałych natężeń — zapropownowana przez Królikowski, Królikowska, Tutak tdm=10[min] współczynnik redukcji natężenia deszczu dla metody stałych natężeń  — zapropownowanej przez Królikowski, Królikowska, TutakFN — suma powierzchni zlewni [ha]
6 Granicznych
Natężeń
(MGN)
metoda natężeń granicznych tdm=1,2∙tp+tk
tdm=10[min]
gdy tdm=1,2∙tp+tk < 10[min]
Zawarty w czasie koncentracji terenowej tt i kanałowej zwykle przyjmowana jako 0.2tk.

W literaturze z zakresu kanalizacji można spotkać również natępujące metody:

zmodyfikowana metoda natężeń granicznych


N — liczba odcinków kolektora powyżej rozpatrywanego przekroju,
tp — czas przepływu odcinkiem kolektora,[min],
α — współczynnik wykorzystania retencji kanałów i powierzchni terenu zlewni, na odcinku kolektora,
f — pole przekroju poprzecznego na odcinku kolektora [m²],
l — długość odcinka kolektora [m],
Vp — wskaźnik retencji kanałów bocznych i powierzchni terenu zlewni, na odcinku kolektora [m³/ha],
Fn — powierzchnia normalna (rzeczywista) zlewni na odcinku kolektora [ha],
Qdm — miarodajne natężenie przepływu ścieków deszczowych odcinkiem kolektora [m³/s].

Wszystkie obliczenia wskazują, że tylko ta metoda daje bezpieczne wyniki dla spełnienia wymagań normy EN-752.


Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.